Zaktualizowano w dniu 01 listopad 2020 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został wydany przez właściciela strony monstero.eu, firmę Monstero Artur Ciesielski z siedzibą w Staniątki 264, 32-005 Niepołomice, REGON 120814586, NIP 6831912801.
 2. Terminy użyte w Regulaminie:
  • Regulamin – niniejszy regulamin;
  • Audytor – wykonawca usługi audytu strony/sklepu, firma Monstero właściciel strony audyt.monstero.eu;
  • Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą bądź osoba prawna zlecająca Audytorowi usługę „Audyt” dla wybranej strony lub sklepu internetowego;
  • Audyt – specjalistyczna usługa badająca wszelkie aspekty związane z funkcjonowaniem strony lub sklepu internetowego.
  • Raport – sprawozdanie z przeprowadzonego raportu w formie prezentacji danych oraz indywidualnych komentarzy specjalistów zapisane w pliku pdf. Ilość stron raportu może się różnić w zależności od ilości uzyskanych danych, czy występujących błędów na stronie (22-35 stron).

§ 2 Opis usługi Audytu

 1. W ramach usługi Audyt, Audytor przeprowadzi audyt wskazanej przez Klienta strony internetowej zawierający wszystkie punkty wymienione w pkt. 2 § 2.
 2. Audyt składa się z następujących punktów, które są testowane w ramach usługi:
  • Szybkość działania strony
  • Wydajność stron
  • Optymalizacja strony pod kątem pozycjonowania
  • Poprawność kodu strony
  • Optymalizacja grafik na stronie
  • Wydajność serwera strony
  • Bezpieczeństwo i ochrona strony
  • Pozycja strony w rankingach
  • Responsywność strony
  • Powiązane ze stroną słowa kluczowe
  • Wyniki pozycjonowania strony
 3. Audyt wykonywany jest na stronie internetowej lub sklepie internetowych znajdującym się pod adresem www, wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

§ 3 Wykonanie audytu

 1. Produktem Audytu jest końcowy Raport w postaci pliku PDF zawierający:
  • Wykonane testy w formie graficznej
  • Wykonane testy w formie opisowej
  • Indywidualne komentarze Audytora
 2. Potwierdzeniem wykonania usługi Audyt przez Audytora jest przesłanie drogą elektroniczną Raportu opisanego w § 2, w formie załącznika na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Audyt zostanie wykonany zgodnie z opisem w § 2, najpóźniej w przeciągu trzech dni roboczych (72h) licząc od początku następnego dnia roboczego po dokonaniu zamówieniu zgodnie z pkt 5 § 3.
 4. Wraz z Raportem opisanym w § 2 w terminie podanym w pkt 3 § 3 zostanie wysłana do Klienta faktura VAT, zgodnie z danymi podanymi w formularzu zamówienia.
 5. Warunki jakie należy spełnić, aby dokonać zamówienia Audytu jest:
  • Akceptacja Regulaminu.
  • Prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia.
  • Dokonanie płatności za zamówienie.
 6. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji w ciągu 24h od momentu otrzymania prawidłowo złożonego zamówienia za pośrednictwem formularza zamówień oraz uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 7. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania usługi Audytu przed upływem 14 dni, wynikiem czego na podstawie art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta straci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 4 Płatność za usługę

 1. Płatność za Audyt realizowana jest elektronicznie za pośrednictwem systemu płatności PayU oraz PayPal. Więcej szczegółowych informacji na temat płatności można znaleźć na stronie: https://poland.payu.com/ oraz https://www.paypal.com/pl/.
 2. Formę płatności wybiera Klient w trakcie składania zamówienia.
 3. Dostępne formy płatności: szybki przelew, karta płatnicza (VISA, VISA Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro), BLIK, konto PayPal.
 4. W przypadku zwrotu, Audytor dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 5 Rezygnacja z usługi

 1. W związku z tym, że Klient wyraża zgodę na wykonanie usługi Audytu przed upływem 14 dni, tym samym traci prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Klient może zrezygnować z zamówienia w czasie 24h od momentu dokonania płatności za zamówienie – za nim zamówienie przejdzie do realizacji. Chęć rezygnacji należy zgłosić poprzez dostępny na sklepie formularz kontaktowy.
 3. W przypadku niedotrzymania przez Audytora terminu opisanego w pkt 3 § 3 Klient ma prawo do:
  • Rezygnacji z Audytu oraz zwrotu dokonanej płatności.
  • Uzyskania rabatu na zamówienie Audytu wynegocjowanego z Audytorem.
 4. Audytor zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Audytu i zwrotu należności bez podania przyczyny.

§ 6 Reklamacja

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zamówionego Raportu, w przypadku stwierdzenia niezgodności takich jak np.:
  • Puste strony
  • Powtarzające się strony
  • Błędny adres audytowanej strony
  • Zbyt mała ilość stron (poniżej deklarowanej przez Audytora ilości)
  • Layout otrzymanego raportu niezgodny z wzorem prezentowanym na stronie.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na adres mailowy audyt@monstero.eu, w treści maila wpisując dane z zamówienia oraz krótki opis czego dotyczy reklamacja.
 3. Po otrzymaniu reklamacji drogą mailową, zostanie ona rozpatrzona w ciągu max. 3 dni roboczych, a odpowiedź przesłana do Klienta na adres mailowy z którego reklamacja została wysłana.
 4. Jeżeli reklamacja jest podstawna i zgodna z zapisami w pkt 1 § 6 to Audytor ma obowiązek poprawić wszelkie nieprawidłowości w Raporcie w ciągu 48h od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku niedotrzymania terminu z pkt 4 § 6 Audytor anuluje zamówienie Klienta oraz zwróci należność zgodnie z pkt 4 § 4.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:  umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin został wydany przez Audytora i może być przez niego zmieniony w każdym czasie.
 2. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu i wykonaniem usługi Audyt strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W wypadku, gdyby stronom nie udało się znaleźć polubownego rozwiązania, spór zostanie oddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Audytora.
 3. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.